http://zhi-wei.co/files/dimgs/thumb_1x200_1_57_1447.jpg
Stolen x NY 2014
http://zhi-wei.co/files/dimgs/thumb_1x200_1_59_1484.jpg
Dancers
http://zhi-wei.co/files/dimgs/thumb_1x200_1_60_1492.jpg
Nora Vai for Nylon Singapore
http://zhi-wei.co/files/dimgs/thumb_1x200_1_55_1478.jpg
Masha for Nylon Singapore
http://zhi-wei.co/files/dimgs/thumb_1x200_1_58_1464.jpg
Publish Brand Fall 14
http://zhi-wei.co/files/dimgs/thumb_1x200_1_23_407.jpg
Bio
http://zhi-wei.co/files/dimgs/thumb_1x200_1_25_1503.jpg
Press